top of page

เรียนรู้ชีวิต

เพื่อพัฒนา รักษา เยียวยาจิตใจ แนวพุทธ

สำหรับตนเอง และผู้อื่น”

ปรัชญาและเหตุผล

... หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในด้านการเป็นผู้ให้การปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา ให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่เข้ามาศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจิตใจบุคคลผู้ประสบทุกข์ทางใจให้สามารถคลี่คลายทุกข์และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ตามศักยภาพ

"เพราะชีวิตคือสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง การพัฒนาศักยภาพของจิตใจให้เข้าใจและเข้าถึงสภาวะของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ย่อมสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างงดงามและสมดุล"

๑ พฤษภาคม ๖๗              Open House เวลา ๑๙.๐๐ น.

๒-๕ พฤษภาคม ๖๗         รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ ๔

๙ พฤษภาคม ๖๗             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๖๗   สอบสัมภาษณ์ online เวลา ๑๙.๐๐ น.

๒๐ พฤษภาคม ๖๗           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน

๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๖๗    รายงานตัวลงทะเบียน

๒๗ พฤษภาคม ๖๗           ปฐมนิเทศน์ online เวลา ๑๙.๐๐ น.

๒๙ พฤษภาคม ๖๗           เปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ ๑

ติดต่อสอบถาม :

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. (ประธานหลักสูตร)

๐๘๙-๓๖๑-๙๔๕๑

ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ (เลขาหลักสูตร)
๐๙๕-๖๔๙-๑๙๕๕

สัมภาษณ์ online ผ่านระบบ Zoom
วันจันทร์ที่ ๑๓ และ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม

เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

 

Zoom Meeting ID : 964 6600 5668

Passcode : 1

ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าห้อง Zoom ก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 นาที

ประกาศ ลำดับผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ชำระค่าธรรมเนียม

สำหรับการลงทะเบียนเรียน

โอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เทอมแรก ๖,๐๐๐ บาท

แนบสลิปการโอนเงินในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน

บัญชี ธ.ทหารไทยธนชาต TTB

เตรียมเอกสารที่ใช้

ประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

๑. ไฟล์รูปถ่ายมาตรฐานราชการ จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด

๔. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด

๕. สำเนาวุฒินักธรรมและบาลี (ถ้ามี)

๖. สำเนาเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

๗. ใบสลิปการโอนเงิน

การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

และการลงทะเบียนเรียน

กรอกรายละเอียดในเอกสารรายงานตัว google form

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

 

รอ Google Form ลงทะเบียนเรียน

 

พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

(ก่อนกรอกข้อมูลให้เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ให้พร้อม)

ตารางเรียนออนไลน์ Online Class Timetable
Notebook_edited_edited.png
  • 19.00-22.00 น. | ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี
เรียนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
แผนการเรียน Study Plan
จิตวิทยาการปรึกษาและจิตรักษาแนวพุทธนั้นอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติมารักษาและเยียวยาเพื่อสลายความไม่เข้าใจในธรรมชาติที่ทำให้เกิดความทุกข์...
  • ภาคเรียนที่ ๑         วิชาบังคับ ๔ รายวิชา

                                   จพ ๐๐๑ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๒ พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความงอกงาม 

                                   จพ ๐๐๓ พุทธจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๔ ทักษะและกระบวนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

  • ภาคเรียนที่ ๒       วิชาบังคับ ๒ รายวิชา วิชาเลือก ๒ รายวิชา

                                   จพ ๐๐๕ จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม

                                   จพ ๐๐๖ วิปัสสนาเพื่อการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๗ การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

                                   จพ ๐๐๘ สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

เรียนตลอดหลักสูตร ๘ รายวิชา วิชาละ ๓ หน่วยกิต รวมจำนวน ๒๔ หน่วยกิต 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒,๕๐๐ บาท

ค่าเทอม ๑๒,๐๐๐ บาท (เทอมละ ๖,๐๐๐ บาท) | ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน ๒๐๐ บาท | ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๓๐๐ บาท

คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา
สำหรับ
บรรพชิต
และคฤหัสถ์

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.๖ ต้องจบนักธรรมเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป หรือ

๓. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

bottom of page