top of page

เรียนรู้ชีวิต

เพื่อพัฒนา รักษา เยียวยาจิตใจ แนวพุทธ

สำหรับตนเอง และผู้อื่น”

ปรัชญาและเหตุผล

... หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในด้านการเป็นผู้ให้การปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา ให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่เข้ามาศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจิตใจบุคคลผู้ประสบทุกข์ทางใจให้สามารถคลี่คลายทุกข์และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ตามศักยภาพ

"เพราะชีวิตคือสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง การพัฒนาศักยภาพของจิตใจให้เข้าใจและเข้าถึงสภาวะของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ย่อมสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างงดงามและสมดุล"

๑๑ มิถุนายน ๖๕         วันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

๑๓ มิถุนายน ๖๕         เปิดเรียนเทอม ๑​

๒๔ กันยายน ๖๕         ปิดเรียนเทอม ๑

๑ พฤศจิกายน ๖๕       เปิดเรียนเทอม ๒​

๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๖       ปิดเรียนเทอม ๒

๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๖       รุ่นที่ ๑ รับประกาศนียบัตร

ปลาย เมษายน ๖๖      เปิดรับสมัคร ปีการศึกษาใหม่

download รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ป.จพ ๒ หน้ากระดาษ_page-0001.jpg
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ป.จพ ๒ หน้ากระดาษ_page-0002.jpg

ชำระค่าธรรมเนียม

สำหรับการลงทะเบียนเรียน

โอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เทอมแรก ๖,๐๐๐ บาท

แนบสลิปการโอนเงินในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 003-412046-6

พระมหาสุเทพ ธนิกกุล/พระกิตติพงษ์ เนียมรอด/นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา

เตรียมเอกสารที่ใช้

ประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

๑. ไฟล์รูปถ่ายมาตรฐานราชการ จำนวน ๑ รูป

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด

๔. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด

๕. สำเนาวุฒินักธรรมและบาลี (ถ้ามี)

๖. สำเนาเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

๗. ใบสลิปการโอนเงิน

การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

และการลงทะเบียนเรียน

กรอกรายละเอียดในเอกสารรายงานตัว google form

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

(ก่อนกรอกข้อมูลให้เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ให้พร้อม)

ตารางเรียนออนไลน์ Online Class Timetable
Notebook_edited_edited.png
  • 19.00-22.00 น. | ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี
เรียนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
แผนการเรียน Study Plan
จิตวิทยาการปรึกษาและจิตรักษาแนวพุทธนั้นอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติมารักษาและเยียวยาเพื่อสลายความไม่เข้าใจในธรรมชาติที่ทำให้เกิดความทุกข์...
  • ปีที่ ๑ ภาคที่ ๑     วิชาบังคับ ๔ รายวิชา

                                   จพ ๐๐๑ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๒ พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความงอกงาม 

                                   จพ ๐๐๓ พุทธจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๔ ทักษะและกระบวนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

  • ปีที่ ๑ ภาคที่ ๒     วิชาบังคับ ๒ รายวิชา วิชาเลือก ๒ รายวิชา

                                   จพ ๐๐๕ จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม

                                   จพ ๐๐๖ วิปัสสนาเพื่อการปรึกษา

                                   จพ ๐๐๗ การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

                                   จพ ๐๐๘ สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

เรียนตลอดหลักสูตร ๘ รายวิชา วิชาละ ๓ หน่วยกิต รวมจำนวน ๒๔ หน่วยกิต 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒,๕๐๐ บาท

ค่าเทอม ๑๒,๐๐๐ บาท (เทอมละ ๖,๐๐๐ บาท) | ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน ๒๐๐ บาท | ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๓๐๐ บาท

คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา
สำหรับ
บรรพชิต
และคฤหัสถ์

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.๖ ต้องจบนักธรรมเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ

๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป หรือ

๓. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

bottom of page